Διαλέξεις

 
Διάλεξη 
Θέμα
Εισαγωγή  pdf
Εισαγωγή (συνέχεια)  pdf
Γραφήματα  pdf
Αναζήτηση κατά βάθος (Depth-First Search DFS)
Τοπολογική διάταξη (Topological sort)
 pdf
Η μέθοδος "Διαίρει-και-Βασίλευε" (Divide and Conquer)  pdf
Πολλαπλασιασμός Πινάκων  pdf
Η μέθοδος της Απληστίας (The greedy method)
Το πρόβλημα επιλογής δραστηριοτήτων
 pdf
Κώδικες Huffman  pdf
Προβλήματα ελαχίστων μονοπατιών απο κοινή αφετηρία
(single source shortest paths problem)
 pdf
10 
Ελάχιστα διασυνδετικά δένδρα
(Minimum Spanning Trees)
 pdf
11 
Δυναμικός Προγραμματισμός
Πολλαπλασιασμός αλυσίδας πινάκων
 pdf
12 
Μεγιστη κοινή υπο-ακολουθία
(Longest Common Subsequense)
 pdf
13 
Ελάχιστα μονοπάτια για κάθε ζεύγος κόμβων
(All-pairs shortest paths)
 pdf
14 
Κάτω φράγματα  pdf
15 
Ταξινόμηση σε γραμμικό χρόνο  pdf
16 
Έλεγχος ακυκλικότητας γραφήματος
Ισχυρά συνδεδεμένα συστατικά
 pdf
17 
Ελάχιστα διαδυνδετικά δένδρα: ο αλγόριθμος του Kruskal
Ελάχιστα μονοπάτια από κοινή αφετηρία: ο αλγόριθμος των Bellman-Ford
 pdf
18 
Μέγιστη ροή: ο αλγόριθμος των Ford-Fulkerson και ο αλγόριθμος
των Edmonds-Karp
 pdf
19 
Τομές (cuts) δικτύων ροής και εφαρμογές του προβλήματος μέγιστης ροής.
Μέγιστο ταίριασμα διμερούς γραφήματος (maximum bipartite matching)
 pdf
20 
Επίπεδα γραφήματα (planar graphs) και ιδιότητές τους
 pdf
21 
Χρωματισμός επιπέδων γραφημάτων
Δυικό γράφημα (dual) επιπέδου γραφήματος
 pdf
22 
Δυσεπίλυτα (intractable) προβλήματα
Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι (approximation algorithms)
 pdf
23 
Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι (συνέχεια). Το πρόβλημα "Vertex Cover"
Ευρετικοί αλγόριθμοι (heuristics)
 pdf
24 
Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι (συνέχεια). Το πρόβλημα "Bin Packing"
Αλγόριθμοι ψευδο-πολυωνυμικού χρόνου. Το προβλημα "Partition"
 pdf
25 
Υπολογισιμότητα
(Computability)
 pdf
26 
Πολυπλοκότητα
(Complexity, P, NP, NP-completeness)
 pdf